اهداف:

* تقویت مهارت‌های پژوهشی جامعه علمی- دانشگاهی در حوزه روش‌های کیفی